Privacy Verklaring

Privacyverklaring

1. Algemeen

Als lid van Power-Gym De Plank ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van Power-Gym De Plank en de privacyverklaring van Virtuagym.

Power-Gym De Plank hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Power-Gym De Plank houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
• verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als Power-Gym De Plank zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Power-Gym De Plank
Adres: De Plank 29, 3790 Voeren
Emailadres: info@powergymdeplank.be
Telefoon: 0032-42663171

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Power-Gym De Plank verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteurenadministratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van het Lid over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoop activiteiten met betrekking tot de diensten van Power-Gym De Plank en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van Power-Gym De Plank.

3. Welke gegevens verwerken we?
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:
• identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, …
• login en accountgegevens, inclusief schermnaam, wachtwoord en unieke gebruikers-ID;
• betalingsgegevens en financiële informatie;
• afbeeldingen, foto’s en video’s;
• gegevens over fysieke eigenschappen, waaronder gewicht en lengte.
• gegevens over fitnessactiviteiten die u deelt of die worden gegenereerd door onze sites of apps (tijd, duur, afstand, locatie, calorieverbruik enz);
• gegevens betreffende lichamelijke of psychische gezondheid (medische fiches): medisch dossier, medisch verslag, diagnose-informatie, behandeling, dieet, allergieën, handicap, andere bijzondere vereisten i.v.m. gezondheid.

4. Verstrekking aan derden
Power-Gym De Plank verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:
• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
• online ledenadministratie, coaching, webshop etc (virtuagym).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Gegevens worden niet gedeeld buiten de EU.

5. Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

6. Bewaartermijn
Power-Gym De Plank bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Power-Gym De Plank verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar.

7. Cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker en statistieken te verzamelen over het gebruik van de site. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

8. Beveiliging van de gegevens
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

• Alle personen die namens Power-Gym De Plank van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• We werken met een Register Gegevensverwerking;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

9. Je rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

10. Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

11. Wijziging privacyverklaring
Power-Gym De Plank kan de privacyverklaring steeds wijzigen.
De laatste wijziging gebeurde op 04-06-2020