Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Power-Gym De Plank

Artikel 1: Het aanmelden

 1. Aanmelden als lid van Power-Gym vindt plaats door het volledig invullen van het inschrijfformulier. Zodra Power-Gym De Plank het inschrijfformulier heeft ontvangen, begint het lidmaatschap op de datum die aangegeven is door het lid op het inschrijfformulier.
 2. Er kan op ieder gewenste datum gestart worden met het abonnement, een lid is niet afhankelijk van de 1e van een maand. Het maandbedrag wordt in dat geval automatisch verrekend.
 3. De minimale leeftijd om ingeschreven te kunnen worden is 16 jaar. Indien een lid jonger is dan 16 jaar dient er een getekend akkoord van zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger te zijn.

 

Artikel 2: Het lidmaatschap/betaling

 1. Het Power-Gym De Plank lidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan en is voor de duur die vermeld staat op de overeenkomst. Na die periode wordt het abonnement automatisch verlengd voor de duur van 1 maand en blijven de voorwaarden en tarieven geldig zoals overeengekomen.
 2. Losse lessen worden contant afgerekend voor aanvang van de les.
 3. Het betalen van het Power-Gym De Plank lidmaatschap is uitsluitend mogelijk via bankoverschrijving of contant. Het bedrag dient uiterlijk voor de 7e van de desbetreffende maand voldaan te zijn,
 4. Bij niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag om welke reden dan ook, wordt het lid hiertoe nogmaals in de gelegenheid gesteld om dit binnen de hierop volgende week te betalen. Hierna wordt € 10,- administratiekosten in rekening gebracht en krijgt het lid twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is komt de betalingsregeling te vervallen en wordt het volledige restbedrag direct opeisbaar en ter incasso uit handen gegeven. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening de schuldenaar.
 5. Power-Gym De Plank behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 2 maanden voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Voor de lopende contractduur worden de prijzen niet gewijzigd.
 6. Een lid dat eerder lid is geweest van Power-Gym De Plank hoeft geen inschrijfgeld te betalen.

 

Artikel 3: Het lidmaatschap stoppen

 1. Eender welk lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
 2. Een lid kan opzeggen per email (info@powergymdeplank.be). De opzegtermijn bedraagt 1 maand voor de datum waarop het desbetreffend lidmaatschap afloopt.
 3. Bij schending van de huisregels heeft Power-Gym De Plank het recht om het lidmaatschap per direct op te zeggen zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

 

Artikel 4: De lessen

 1. Het reserveren van een les gaat via mail, telefonisch of mondeling.
 2. Leden die gereserveerd hebben voor een les, hebben voorrang op leden die niet gereserveerd hebben.
 3. Power-Gym De Plank heeft het recht een les te annuleren en communiceert dit tijdig via facebook en zal zichtbaar ophangen in de sportschool. Power Gym De Plank behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of af te lassen in verband met een naar het oordeel van Power Gym De Plank te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekte verzuim van de instructeur, enig vorm van overmacht of andere door Power Gym De Plank te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
 4. Afmelden voor een les dient te gebeuren via de mail, telefonisch of mondeling en dient minimaal 1 dag van te voren worden geannuleerd.
 5. Het lesrooster staat op de website van Power-Gym De Plank. Power-Gym De Plank heeft het recht om het lesrooster aan te passen.

 

Artikel 5: De openingstijden

 1. Power-Gym De Plank heeft het recht de openingstijden te wijzigen. De lessen kunnen in vakantieperiodes, op officiële en erkende feestdagen of wegens verbouwingswerkzaamheden zonder recht op restitutie of compensatie gewijzigd worden. Tevens kan het zijn dat Power-Gym De Plank tijdens deze dagen volledig gesloten is. Het aangepaste rooster zal bekend worden gemaakt via Facebook en zal zichtbaar ophangen in de sportschool.
 2. Bij langdurige afwezigheid van een instructeur van Power-Gym De Plank zal Power-Gym De Plank geheel onverplicht zo spoedig mogelijk proberen zorg te dragen voor een normale voortgang van de lessen.

 

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid

 1. Het volgen van een les en het gebruik maken van de apparatuur is geheel op eigen risico. Het lid verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des woord geheel door hem/haar worden gedragen.
 2. Het lid is zich er van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van de sport risico’s met zich mee brengen en dat hij/zij eventuele schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan voor eigen rekening en risico is.
 3. Power-Gym De Plank (inclusief medewerkers, stagiaires en vrijwilligers) is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen van leden noch voor persoonlijk of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade in de ruimste zin des woord.
 4. Het lid is geheel en alleen aansprakelijk voor schade die hij of zij door schuld of opzet (waaronder ook nalatigheid) toebrengt aan derden, aan de apparatuur van Power-Gym De Plank, of aan andere eigendommen en/of gebruiksvoorwerpen van Power-Gym De Plank, of van derden in de ruimste zin des woord.

 

Artikel 7: Verboden stimulerende middelen

 1. Het gebruik en/of de handel van anabole steroïden en/of andere stimulerende middelen is niet toegestaan. Bij overtreding hiervan zal Power-Gym De Plank het lidmaatschap per direct op zeggen zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

 

Artikel 8: Onze huisregels

 1. Een lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Power-Gym De Plank en hiernaar te handelen (zie hieronder).
 2. De algemene voorwaarden, privacyverklaring en onze huisregels hangen op in de sportschool en zijn tevens zijn te vinden op powergymdeplank.be.

 

Artikel 9: Algemene voorwaarden en Privacyverklaring

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Power-Gym De Plank aangegaan, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
 2. Door ondertekening van het inschrijvingsformulier verklaart het lid de algemene voorwaarden, onze privacyverklaring en de huisregels van Power-Gym De Plank te kennen en te accepteren.
 3. Power-Gym De Plank heeft het recht de algemene voorwaarden, privacyverklaring en huisregels aan te passen.

 

Huisregels Power-Gym De Plank:

 • Indien je een introducé wilt meenemen dient dit altijd vooraf overlegt te zijn met de instructeur(s).
 • Filmen & Foto’s maken mag alleen onder toestemming van de instructeur(s).
 • Wees op tijd voor de Training, de Training start stipt op tijd! Geef jezelf voldoende tijd om je rustig voor te kunnen bereiden voor de training.
 • Het is alleen toegestaan om de sportruimte te betreden met zuivere sport schoenen.
 • Neem een handdoek mee naar de training (o.a. voor bankdrukken en abmat sit-ups).
 • Ruim je materiaal, magnesiumpoeder en zweet op! Maak gebruikt materiaal schoon na gebruik.
 • Behandel alle apparatuur en materialen met respect. Het laten vallen van gewichten, kettlebells of andere spullen moet uit noodzaak gebeuren en niet uit gemak! Houd de gewichten onder controle en laat nooit (lege) halterstangen, kettlebells of enig ander materiaal zonder pardon op de grond vallen. Leg gebruikte spullen rustig terug waar ze behoren te liggen.
 • Halterstangen met alleen 5kg bumper plates of minder gewicht mogen niet gedropt worden dan alleen uit noodzaak, leg deze altijd rustig neer op de grond tijdens je workout.
 • Het gebruik en/of de handel van anabole steroïden en/of andere stimulerende middelen is niet toegestaan.
 • Daag jezelf uit, maar ken ook je grenzen. Weet wanneer je een stapje terug moet zetten of wanneer je stap omhoog gaat. Je traint bij ons zodat we je kunnen helpen fitter te worden. Heb je hulp nodig? Raadpleeg je coach.